Jakość w ochronie zdrowie na przykładzie wytycznych do akredytacji breast units

Jak leczymy pacjentów? Z jakim efektem? Co wymaga zmiany?

Dane zawsze były drugoplanowym bohaterem dyskusji w onkologii – często negatywnym ze względu na niedoskonałość lub niedostępność baz informacji. Jeśli jakość ma stać się priorytetem w ochronie zdrowia, powinny wejść na pierwszy plan i być zarazem źródłem, inspiracją, jak i przedmiotem reformy.

Wytyczne do akredytacji dla wielospecjalistycznych ośrodków senologicznych czyli breast units, Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS) są powszechnie uznane, spójne z zaleceniami europejskimi i amerykańskimi. Obejmują zarówno aspekty kliniczne, jak i organizacyjne: czas oczekiwania, tryb pracy zespołu specjalistów, kompleksowość opieki. Stanowią dobrą ilustrację zagadnienia jakości w zdrowiu i znaczenia danych.

 

Białostockie Centrum Onkologii oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, czyli dwa ośrodki, które jeszcze nie mają akredytacji, przeprowadziły wewnętrzną analizę sprawdzając, jak wygląda ich działalność na tle wytycznych dla breast units SIS. W raporcie prezentujemy wyniki tej analizy oraz sam proces zbierania danych.
To żywy przykład pokazujący, z jakimi wyzwaniami mierzą się ośrodki, które aspirują do zapewnienia swoim pacjentom opieki na wysokim poziomie. Podjęły one próbę oceny własnej działalności przez pryzmat międzynarodowych kryteriów, ale w otoczeniu prawnym i technologicznym, które dotychczas jakości nie promowało ani nie wspierało.

 

Na bazie doświadczeń z tej analizy pokazujemy obszary, których zmiana leży w gestii regulatora. Realne wsparcie jakości w ochronie zdrowia wymaga aktywnego i świadomego udziału instytucji publicznych.

 

Pełna wersja raportu