Jakość i breast units

Wytyczne do akredytacji dla wielospecjalistycznych ośrodków senologicznych czyli breast units, Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS) są powszechnie uznane, spójne z zaleceniami europejskimi i amerykańskimi. Obejmują zarówno aspekty kliniczne, jak i organizacyjne: czas oczekiwania, tryb pracy zespołu specjalistów, kompleksowość opieki. Stanowią dobrą ilustrację zagadnienia jakości w zdrowiu i znaczenia danych.

Białostockie Centrum Onkologii oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, czyli dwa ośrodki, które jeszcze nie mają akredytacji, przeprowadziły wewnętrzną analizę sprawdzając, jak wygląda ich działalność na tle wytycznych dla breast units SIS. W raporcie prezentujemy wyniki tej analizy oraz sam proces zbierania danych.
To żywy przykład pokazujący, z jakimi wyzwaniami mierzą się ośrodki, które aspirują do zapewnienia swoim pacjentom opieki na wysokim poziomie. Podjęły one próbę oceny własnej działalności przez pryzmat międzynarodowych kryteriów, ale w otoczeniu prawnym i technologicznym, które dotychczas jakości nie promowało ani nie wspierało.

Na bazie doświadczeń z tej analizy pokazujemy obszary, których zmiana leży w gestii regulatora. Realne wsparcie jakości w ochronie zdrowia wymaga aktywnego i świadomego udziału instytucji publicznych.

Pełna wersja raportu

Na przełomie 2018/19 roku analiza wskaźników została powtórzona w Białostockim Centrum Onkologii.
Przeczytaj raport z drugiej edycji badania