„Konstytucja Onkologii 2025”

Zadaniem Fundacji i Think-tanku Onkologia 2025 jest stworzenie platformy do debaty i współdziałania dla osób oraz instytucji zainteresowanych poprawieniem dostępności i efektywności opieki onkologicznej w Polsce.

 

Cel

Celem Onkologii 2025 jest zebranie oraz udostępnienie analiz i danych dotyczących: silnych i słabych stron systemu opieki onkologicznej w Polsce, oczekiwanego wzrostu zapotrzebowania na leczenie onkologiczne w Polsce i koniecznych przyszłych inwestycji, rozwiązań stosowanych w krajach o najlepszych wynikach wyleczalności.

Chcielibyśmy, aby reformy w onkologii w Polsce oparte były na miarodajnych, rzetelnych podstawach.

System opieki onkologicznej w Polsce wymaga zmian. Jednak wprowadzanie reform w tak wrażliwym i trudnym obszarze musi być przeprowadzane w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem praw oraz potrzeb pacjenta. Uważamy, że kluczem do spełnienia potrzeb pacjenta jest DOSTĘPNOŚĆ rozumiana jako równy dostęp dla wszystkich obywateli do realizacji potrzeb zdrowotnych, łatwość kontaktu z lekarzem, możliwość korzystania z optymalnych opcji terapeutycznych.

Dominującym argumentem w dyskusjach o potrzebach polskiego systemu zdrowia jest brak odpowiedniego poziomu finansowania. Uważamy, że w dyskusjach tych istotniejszą kwestią jest EFEKTYWNOŚĆ systemu. Mamy nadzieję, że wraz z rozwojem gospodarczym środki na służbę zdrowia będą się zwiększały, ale dodatkowe pieniądze w systemie, który źle działa, nie przyniosą zmiany na lepsze. Kraj, który dysponuje ograniczonymi środkami na zdrowie, powinien szczególnie starannie nimi dysponować.

 

Motywacja

Onkologię 2025 powołały i wspierają prywatne podmioty inwestujące w służbę zdrowia. Wieloletnie doświadczenie z działania w Polsce skłoniły nas do konkluzji, że w obszarze zdrowia publicznego w Polsce – a w onkologii szczególnie – wprowadzenie metod stosowanych w praktyce biznesowej pozwoliłoby na poprawienie jego efektywności i standardów działania. Do takich metod zaliczamy: podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne fakty i dane, dobrą znajomość potrzeb i oczekiwań odbiorcy, świadomość ryzyk, wprowadzenie wskaźników efektywności i realizacji celów, ścisły monitoring efektów działań, odpowiedzialność za efekt. Dlatego też przedstawianie analiz i danych na temat onkologii w Polsce uznaliśmy za pierwszy i najważniejszy cel Onkologii 2025.

Jest to cel zgodny z potrzebami indywidualnych podmiotów i instytucji obecnych na rynku świadczeń onkologicznych w Polsce, a zarazem istotny ze społecznego punktu widzenia. Jego realizacja przez indywidualne podmioty byłaby utrudniona, dlatego zdecydowaliśmy się powołać Onkologię 2025 jako niezależnie działający podmiot.

 

Niezależność

Niezależność jest podstawową wartością Onkologii 2025, która gwarantuje realizację wyznaczonych jej celów. Jako fundatorzy i darczyńcy nadajemy kierunek działania Onkologii 2025 poprzez Zgromadzenie Fundatorów. Nadzór nad jej funkcjonowaniem i realizacją celów oraz niezależnością prowadzonych przez nią badań sprawuje Rada Fundacji, w której większość stanowią członkowie niezależni od fundatorów i darczyńców.

Podstawową zasadą działania Onkologii 2025 jest zapewnienie niezależności działania ekspertów. Jako fundatorzy i darczyńcy wspieramy Onkologię 2025 dostarczając jej informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia i wskazując na istotne problemy. Wspieramy w realizacji projektów dostarczając danych i informacji, których nie można pozyskać z innych źródeł, ale nie wpływamy metodykę i rezultat prac badawczych Think-tanku.

Dodatkową gwarancją rzetelności i wiarygodności projektów jest nawiązywanie przez Onkologię 2025 współpracy z ekspertami o uznanej i niepodważalnej reputacji.

 

Jawność

Niezależność Onkologii 2025 wspierana jest przez jawność jej działań. Wszelkie efekty prac Think-tanku są jawne i publicznie dostępne. Onkologia 2025 będzie zabiegać o ich rozpowszechnienie. Wszelkie raporty i analizy finansowane ze środków Fundacji będą rzetelnie podawały informacje na ten temat. Każdy raport i analiza publikowana przez Think-tank będą podawały informacje o ewentualnym konflikcie interesów.

Jawne są również informacje o projektach, które są w trakcie realizacji. Ewentualne zawieszenie projektu lub istotna zmiana założeń lub metodyki wymaga uzasadnienia i upublicznienia. Podstawowym źródłem informacji na temat projektów Onkologii 2025 jest strona internetowa www.onkologia2025.pl.

Jednocześnie jawność jest jednym z celów działania Onkologii 2025. Mamy nadzieję, że docelowym efektem zmian w polskiej służbie zdrowia będzie zwiększenie transparentności systemu. Jesteśmy przekonani, że system, który jest transparentny, a tym samym przewidywalny, wpłynie na poziom inwestycji, w kontekście których kluczowymi wartościami jest jakość oraz uczciwa konkurencja.

Uważamy, że dane i analizy zbierane i przygotowywane przez instytucje publiczne powinny znaleźć się w domenie publicznej. Dotyczy to w szczególności danych unikalnych i tych, które są przedstawiane jako podstawa do zmian systemowych. Opinia publiczna powinna mieć możliwość zapoznania się z nimi i zweryfikowania ich. W przypadku danych szczególnie wrażliwych powinny powstać zasady udostępniania ich badaczom i naukowcom.

 

Reprezentacja

Wszelkie informacje i wypowiedzi, które stanowią oficjalne stanowisko Think-tanku publikowane i prezentowane na forum publicznym oznaczone są logotypem Onkologia 2025. Posługują się nim również eksperci współpracujący z Think-tankiem Onkologia 2025, gdy wypowiadają się w imieniu Think-tanku i prezentują stanowisko zaakceptowane przez Think-tank i zgodne z jego linią programową.

 

Struktura

Think-tank Onkologia 2025: biorą w nim udział specjaliści z dziedziny zdrowia publicznego i zarządzania biznesowego, którzy przygotowują analizy i propozycje do zaprezentowania w debacie publicznej.

Fundacja Onkologia 2025: nadaje strukturę formalną i finansuje działania Think-tanku poprzez gromadzenie funduszy od organizacji działających na polskim rynku opieki onkologicznej. Fundacja jest organizacją non-profit i wydaje wszystkie zgromadzone środki na cele statutowe.

 

Finansowanie

Onkologia 2025 została powołana i jest finansowana przez prywatne podmioty działające w obszarze zdrowia. Fundacja będzie finansować realizację swoich celów ze źródeł prywatnych, grantów i funduszy międzynarodowych. Nie będziemy ubiegać się o dotacje bezpośrednie ze źródeł publicznych w Polsce, z całą stanowczością deklarujemy natomiast otwartość na współpracę merytoryczną z instytucjami publicznymi,

 

Wspólnota wartości

Onkologia 2025 jest otwarta na współpracę z wszystkimi instytucjami prywatnymi i publicznymi, z którymi połączy ją wspólnota celów i akceptacja powyższych zasad działania. Zaproszenie do współpracy kierujemy do specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej, osób publicznych, osób prywatnych oraz przedsiębiorców i instytucji, które łączy chęć współuczestniczenia w merytorycznej dyskusji na temat przyszłości modelu opieki onkologicznej w Polsce.

Konstytucja Onkologii 2025 stanowi uzupełnienie statutu Fundacji. Jej akceptacja jest warunkiem przyjęcia do grona darczyńców Fundacji.

 

Pełen tekst:

KONSTYTUCJA FUNDACJI