MODEL ZUŻYCIA ZASOBÓW

Czym jest model?

Model zużycia zasobów w onkologii jest narzędziem analitycznym działającym w oparciu o metody staty­styczne. Pozwala na prognozowanie zapotrzebowa­nia na świadczenia medyczne niezbędne do sprosta­nia rosnącej liczbie zachorowań w onkologii.

RAPORT – przeczytaj

 

Medycyna oparta na dowodach jako podstawa (EBM)
Podstawowym założeniem modelu jest jego opty­malność z punktu widzenia medycznego – tryb le­czenia uwzględniony w modelu bazuje na wytycz­nych przyjętych jako wzorcowe w oparciu o dowody naukowe (evidence based medicine).

Zakres: warianty leczenia we wszystkich typach chorób nowotworowych
Model uwzględnia wszystkie typy chorób nowotwo­rowych, a także warianty terapeutyczne stosowane w różnych stadiach ich zaawansowania. Łącząc drzewa decyzyjne obejmujące radioterapię, leczenie chirurgiczne oraz chemioterapię uzyskaliśmy model pierwotnego leczenia każdego rodzaju nowotworu w każdym stadium zaawansowania. W połącze­niu z prognozami liczby zachorowań na różne typy nowotworów oraz danymi dotyczącymi stadiów zaawansowania, model pozwala na oszacowanie niezbędnych zasobów w chirurgii, radioterapii oraz chemioterapii w nadchodzących latach niezbędnych do zaspokojenia potrzeb rosnącej liczby pacjentów onkologicznych.

Cel
Model może stanowić użyteczne narzędzie pozwa­lające na: planowanie lepszego wykorzystania za­sobów dostępnych w systemie, ocenę braków w do­stępności do różnych typów leczenia w stosunku do modelu optymalnego z medycznego punktu widze­nia oraz projektowanie docelowego modelu opieki onkologicznej zakładającego zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Inspiracją do jego stworzenia były podobne modele, które powstawały na świecie – między innymi w Au­stralii, Anglii, Szkocji oraz międzynarodowe (IAEA). Ich zadaniem było wesprzeć organy administracyj­ne, środowiska lekarskie, organizacje pozarządowe w merytorycznym, opartym na faktach i danych dia­logu na temat długoterminowego planowania po­trzeb w onkologii.

Jakie informacje można wygenerować za pomocą modelu
Liczba pacjentów w każdym roku, którzy wyma­gają przeprowadzenia radykalnego leczenia chirurgicznego, w podziale na typy chorób nowotwo­rowych.
Liczba pacjentów (nowych i starych zachorowań), którzy w danym roku będą wymagać radioterapii; dane te w połączeniu ze wzorcami frakcjonowa­nia i wykorzystaniem wydajności akceleratorów liniowych umożliwiają planowanie infrastruktury dla radioterapii.
Liczba pacjentów (nowych i starych zachorowań), którzy w danym roku będą wymagać chemioterapii (łącznie z terapiami celowanymi); dane te, w połączeniu ze średnią liczbą cykli oraz dostęp­nymi formami podania (ambulatoryjna, opieka dzienna, szpitalna) umożliwiają planowanie infra­struktury dla chemioterapii oraz przewidywanie zasobów potrzebnych dla pacjentów wymagają­cych hospitalizacji.
Model umożliwia generowanie danych w skali kraju i poszczególnych województw.

Jakie informacje zawiera raport?

Raport przedstawia podstawowe prognozy wygenerowane za pomocą modelu oraz analizy przygotowane z użyciem dodatkowych ogólnodostępnych informacji. W ten sposób pokazujemy możliwości praktycznego użycia modelu.