<< powrót

Jakie będą polskie breast units?

Trwają prace nad systemowym rozwiązaniem dla kompleksowej opieki nad pacjentkami z rakiem piersi. Daje ono szansę na poprawę opieki nad tą grupą pacjentek. Kluczem jest standard postępowania i monitoring jego realizacji oraz skuteczny plan wspierający realną poprawę jakości.

W związku ze zleceniem PLG.50.13.2017.KoM; 15.02.2017 dla AOTM dotyczącym
Opracowania rozwiązań w zakresie świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej: „kompleksowej opieki nad pacjentkami z rakiem piersi (Breast Cancer Unit)”
Fundacja Onkologia 2025 apeluje o uwzględnienie w docelowym rozwiązaniu:
wytycznych dla ośrodków leczenia raka piersi opracowanych przez SIS (Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne) i EUSOMA (Europejskie Towarzystwo Mastologiczne) oraz doświadczeń z akredytacji ośrodków breast units;
doświadczeń z przygotowania map potrzeb w onkologii;
doświadczeń z projektu przeprowadzonego w 2017 roku przez Fundację Onkologia 2025 w dwóch ośrodkach prowadzących leczenie onkologiczne w Polsce. W obu ośrodkach przeprowadzono szczegółowy audyt na bazie danych zgromadzonych w systemach szpitalnych, dla którego punkt wyjścia stanowiły wytyczne w Programie Akredytacyjnym dla Ośrodków Senologicznych SIS.

Przyjmując, że celem powołania Breast Cancer Units w Polsce na poziomie systemowym jest poprawa jakości i koordynacji opieki nad pacjentkami z rakiem piersi a docelowo poprawa wyleczalności, niezbędnymi komponentami takiego rozwiązania powinny być:
standard postępowania klinicznego wynikający z Evidence Based Medicine i oparty na nim zestaw wskaźników;
stały monitoring realizowanego standardu opieki w oparciu o dane;
diagnoza wstępna i plan dojścia do oczekiwanego poziomu opieki onkologicznej dostępnej dla wszystkich kobiet diagnozowanych i leczonych na raka piersi.
Zbudowanie systemu wspierającego wysoką jakość opieki medycznej jest wyzwaniem dla polskiego systemu służby zdrowia. Dwa kluczowe komponenty: umocowany prawnie standard postępowania i system monitoringu skupiony na jakości opieki, dopiero powstają. W przypadku breast units okolicznością sprzyjającą jest istnienie wytycznych uznanych międzynarodowo i wdrożonych w postaci programu akredytacyjnego. Doświadczenia z jego realizacji powinny stanowić punkt odniesienia dla rozwiązania systemowego.

Oczekiwana poprawa jakości musi zakładać zmianę koordynacji i opieki nad pacjentką na poziomie ośrodka. Stąd konieczność ustanowienia pożądanego standardu postępowania a także narzędzia do jego monitorowania. Zważywszy na potrzebę zmiany niezbędny jest rozłożony w czasie plan dojścia do oczekiwanego poziomu opieki dostępnej dla wszystkich pacjentek oraz wsparcie z poziomu systemu – możliwe do wdrożenia pod warunkiem zdiagnozowania sytuacji na wejściu.

Doświadczenia z przygotowania analizy epidemiologicznej na potrzeby map potrzeb zdrowotnych w onkologii pokazały możliwości i potencjał tkwiący w pogłębionej analizie danych dostępnych w systemach centralnych. Projekt poświęcony danym w breast unit Fundacji Onkologia 2025 udowodnił natomiast, że możliwe jest pozyskiwanie z poziomu baz elektronicznych danych niezbędnych do monitoringu parametrów jakościowych. Jako wsparcie procesu poprawy jakości wskazano jawność i benchmarking.

Rozwiązanie, które ma sprzyjać jakości, a nie będzie uwzględniało kluczowych dla niej komponentów, nie spełni swojej roli.

Więcej o projekcie poświęconym breast units : „Jakość w ochronie zdrowia. Na przykładzie wytycznych do akredytacji breast units”